Ametiühing

Vasta
Andreas.R
Postitusi: 536
Liitunud: 17:26, 09 01 2008
Asukoht: Alates 01.03.08 endine Viljandi KK, hetkel Türi PK
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Andreas.R » 23:01, 30 09 2009

Margo Klaos kirjutas:Seda infot, et ollakse rahul praeguse töögraafikuga ja ei soovita selle muutmist, andsid siseministrile 26. augustil Võru komando valveteenistuse mehed. Ma ei arva, et see on näide manipuleerimisest. See oli nende meeste arvamus ja neil oli õigus see välja öelda.
Margo Klaos
Ütleme siis teisiti, kui ei taha kasutada sõna manipuleerima - antud juhul esitatakse pooltõde! Minister teatas, et vana graafikut (1+3) te tagasi ei saa vaid kui tuleb 24h siis nö. "nuditud" ehk osaliselt tasustamata variant ja selle peale vastasidki võrukad, et olgu siis juba see mis praegu! :cool: Selline info jõudis minuni lõunast...

Huviga muidugi ootaks ühingu suhtes mingit reaktsiooni kohvilähkrite ja vandiraijujate kodusaarelt!? Praegu valitseb Hiiumaalt ühingu kohapeal seni tühjus... Kümmekonna aasta eest kui seal Stanislavile ja Natole lennuvälja ehitasin ja meeldiva ning päikeselise suve kosutava kesvamärjukese ja lahkete hiiu neiude saatel veetsin, sõitsin päevas mitmeid kordi pritsimajast mööda, sealtoimuva vastu suuremat huvi ilmutamata. Peaks ehk lähiajal läbi "põikama"...? Hiidlased oleksid kindlasti ühingusse tulemas - kasvõi selleks, et naabersaarele "ära teha"... ?! :razz:
Abiteenistuja

pook
Postitusi: 48
Liitunud: 15:00, 09 02 2006
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas pook » 23:30, 30 09 2009

Siseminister hr. M.Pomerants 29.09.2009.a. nr. 96


Siseministeeriumi ja Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu (ROTAL)

vahel allkirjastati 23.12.2008.a. sõlmitud kollektiivlepingu muudatus 17.07.2009.a., millega

vähendati päästetöötajate minimaalseid astmepalku 8 % võrra. Täiendavalt on päästetöötajate

töötasu langenud 2009.a. algusest ca 12 % seoses tulemustasu ja ületundide tasustamise

lõpetamisega. ROTAL nõustus astmepalkade vähendamisega, et säilitada töökohad ligi 200

päästetöötajale, keda vastasel juhul oleks koondatud .

ROTAL’isse kuuluvad päästekomandode aü usaldusisikud soovivad saada selgust Teie

seisukohtadest kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimistel 2009.aasta oktoobrist kui tuleb taas

arutusele uus päästetöötajaid puudutav palgakärbe ja/või koondamine.

Kas minister võtab isiklikult vastutuse Eesti Vabariigi siseriiklikule julgeolekule tekkiva surve

eest, mis luuakse päästetöötajate palga järjekordse vähendamise ja/või koondamise korral

olukorras, kus peaminister teatab Eesti majanduse pöördumisest tõusule ja Valitsuse kümnete

miljardite suurusest reservfondist?

Milline on siseministeeriumi tegevuskava päästeteenistuse võimekuse,päästetöötajate turvatunde

tagamisel õnnetuste likvideerimisel ja teenuste kvaliteedi olulise languse puhul?


Lugupidamisega,


Kalle Liivamägi
Esimees

Andreas.R
Postitusi: 536
Liitunud: 17:26, 09 01 2008
Asukoht: Alates 01.03.08 endine Viljandi KK, hetkel Türi PK
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Andreas.R » 23:38, 30 09 2009

Sellise pöördumise nagu Pook on siia lugemiseks üles riputanud võtsime eile Türil vastu... Loodame, et siseminister osutab sellele piisavat tähelepanu (sama loodame ka ajakirjanduselt) ja vastab meile võimalikult pea... :roll:
Abiteenistuja

Andreas.R
Postitusi: 536
Liitunud: 17:26, 09 01 2008
Asukoht: Alates 01.03.08 endine Viljandi KK, hetkel Türi PK
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Andreas.R » 23:42, 30 09 2009

Abiteenistuja

Siim
Postitusi: 282
Liitunud: 00:49, 16 08 2007
Asukoht: Viljandi
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Siim » 00:09, 01 10 2009


Andreas.R
Postitusi: 536
Liitunud: 17:26, 09 01 2008
Asukoht: Alates 01.03.08 endine Viljandi KK, hetkel Türi PK
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Andreas.R » 00:58, 01 10 2009

Nüüd hakkas paugutamine pihta... :razz: http://www.postimees.ee/?id=169969 Ja uskuge - suuremad kõmakad on alles ees...
Abiteenistuja

ruudolf06
Postitusi: 145
Liitunud: 19:08, 05 02 2006
Asukoht: TÕRVANDI
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas ruudolf06 » 08:52, 01 10 2009

paneks siia mõne lõigu ametiühingu seadusest(saadaval riigiteatajas,kes viitsib lugeda.sealt võib ka leida usaldusisiku seaduse)
5. peatükk
AMETIÜHINGUTE SUHTED TÖÖANDJATEGA

§ 19. Töötaja õigused

(1) Töötajal on õigus kuuluda oma töökohajärgsesse või mõnda muusse ametiühingusse. Töötajal on õigus tegutseda ametiühingu valitud esindajana.

(2) Töötaja ja tööotsija õigusi ei või piirata sõltuvalt tema kuulumisest või mittekuulumisest ametiühingusse, ametiühingu valitud esindajaks olemisest või muust seaduslikust ametiühingualasest tegevusest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud õiguste piiramise all mõistetakse ametiühingutegevuse tõttu:
1) töötaja tööle mittelubamist;
2) töötajaga töölepingu ülesütlemist või teenistusest vabastamist;
3) töötaja töötingimuste halvendamist;
4) töötasu, palga või lisatasu vähendamist või mittemaksmist;
5) distsiplinaarkaristuse määramist;
6) ähvardamist töölepingu ülesütlemise, teenistusest vabastamise, töötingimuste halvendamise ja karistuse määramisega;
7) muud ebavõrdset kohtlemist.

[RT I 2009, 5, 35 – jõust. 1.07.2009]

(4) Töötajal, kelle õigusi käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud viisil piirati, on õigus nõuda piiramise lõpetamist, talle tekitatud varalise või mittevaralise kahju hüvitamist ning endise olukorra taastamist.

(5) Tööandja vabaneb vastutusest üksnes siis, kui tõestab, et töötaja õiguste piiramine oli seaduslik ega olnud seotud töötaja ametiühingualase tegevusega.

(6) Ebavõrdseks kohtlemiseks ei loeta eeliste andmist ametiühingusse kuulumise või töötajate esindamise tõttu.

[RT I 2009, 5, 35 – jõust. 1.07.2009]

§ 20. Tööandja kohustused suhetes ametiühinguga

(1) Tööandja on kohustatud:
1) andma ametiühingule võimalusel tööruumi;
[RT I 2007, 2, 6 – jõust. 1.02.2007]

2) andma vähemalt kord kuus ruumi ametiühinguürituste läbiviimiseks ja lubama neile üritustele ühingu, asutuse või muu organisatsiooni ametiühingu liikmeid, samuti teisi ametiühingute poolt kutsutud isikuid. Ametiühingu poolt väljaspool ühingut, asutust või muud organisatsiooni kutsutud isikute osavõtust tuleb eelnevalt tööandjale teatada;
3) võimaldama ametiühingu liikmele ametiühingu poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ametiühingu poolt korraldatavas koolituses või ametiühingute organite töös tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi tööandja majandustegevuses. Käesoleva punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel säilitatakse töötajale tema keskmine palk kahe päeva eest aastas;
4) asuma ametiühingu valitud esindaja taotlusel läbirääkimistesse kollektiiv- ja muude töö-, teenistus- või sotsiaalvaldkonda puudutava lepingu sõlmimiseks, täiendamiseks ning muutmiseks;
5) lubama ametiühingu poolt valitud esindajaid takistamatult tutvuda töötajate töökorralduse ja tingimustega ühingus, asutuses või muus organisatsioonis, kus töötab selle ametiühingu liikmeid. Lubama valitud esindajal esitada arvamusi, ettepanekuid töötajate esindamise küsimustes;
6) täitma ametiühingute suhtes muid seadustest või kollektiivlepingust tulenevaid kohustusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud kohustusi võib laiendada kollektiiv- või muu poolte vahel sõlmitud lepinguga.

§ 21. Ametiühingu valitud esindaja kohustused suhetes tööandjaga

(1) Ametiühingu valitud esindaja on kohustatud:
1) teatama kirjalikult tööandjale ametiühingu asutamisest selles ühingus, asutuses või muus organisatsioonis hiljemalt kuu aja jooksul, arvates ametiühingu asutamiskoosoleku toimumisest;
2) teatama kirjalikult tööandjale ametiühingu usaldusisiku ning ametiühingu juhatuse liikmete ees- ja perekonnanimed, töökohad ja volituste kestuse;
[RT I 2007, 2, 6 – jõust. 1.02.2007]

3) kindlustama töörahu seaduse ja kollektiivlepinguga määratud ajal;
4) kindlustama kollektiivlepingute täitmise ametiühingul lasuvate kohustuste osas;
5) vahendama vajaduse korral informeerimisel ja konsulteerimisel erinevaid osapooli;
6) [kehtetu – RT I 2007, 2, 6 – jõust. 1.02.2007]
7) tegema koostööd töötajate usaldusisiku, töökeskkonna voliniku ja töökeskkonna nõukoguga;
[RT I 2007, 2, 6 – jõust. 1.02.2007]

8) täitma tööandja suhtes muid seadustest või kollektiivlepingust tulenevaid kohustusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud kohustusi võib laiendada kollektiiv- või muu poolte vahel sõlmitud lepinguga.
rohkem ei hakka ruumi raiskama,lugege ise edasi
e.torro lihtne pritsumees aastast 1995

Karilaid
Postitusi: 81
Liitunud: 09:38, 28 06 2007
Asukoht: Tallinn Lilleküla
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Karilaid » 10:58, 01 10 2009

«Kas minister võtab isiklikult vastutuse Eesti siseriiklikule julgeolekule tekkiva surve eest, mis luuakse päästetöötajate palga järjekordse vähendamisega ning koondamisega olukorras, kus peaminister teatas Eesti majanduse pöördumisest tõusule ja valitsuse kümnete miljardite suurusest reservfondist,» küsivad päästjad.
Milline on ministri vastutus? Kui Teil puudub sisuline vastus, siis on igasugune vastutuse ajamine tühi mull. Kas siseminister ütleb avalikult, et ta ntx astub oma kohalt tagasi, juhul kui ei suudeta tagada päästjate inimväärseid töötingimusi?
Karilaid
___________
Roger. Out...

ruudolf06
Postitusi: 145
Liitunud: 19:08, 05 02 2006
Asukoht: TÕRVANDI
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas ruudolf06 » 15:09, 01 10 2009

karilaid.seda vastutuse küsimust küsisid sa minu mäletamist mööda ka pihli käest ja vastus oli lakooniline-et selleks ajaks,kui vaja vastutada pole mind enam ametis.et see jah üks mõtetu küsimus.ja teisalt pole ükski minister sellepärast ametist tagasi astunud,et on oma alas mingi jamaga hakkama saand.
e.torro lihtne pritsumees aastast 1995

pook
Postitusi: 48
Liitunud: 15:00, 09 02 2006
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas pook » 23:44, 01 10 2009

Saarlastele ja Hiidlastele!!!
PÖÖRDUMINE

Siseministeeriumi ja Riigi- ja Omavalitsuste Töötajate Ametiühingute Liidu (ROTAL) vahel suvel toimunud kollektiivlepingu läbirääkimistel töötingimuste osas jäi Ametiühing taaskord siseministeeriumile alla - hea näide sellest, kuidas ei saavutata soovitud tulemust olles selgelt nõrgem läbirääkimiste osapool. võita läbirääkimisi hirmutamise teel. Üks peamisi päästjate poolseid soove oli koondamiste vältimine ja 24-tunnise valvegraafiku taastamine.
Õnneks on lõpuni halbu asju vähe. Ametiühing on kutsutud taas siseministeeriumisse läbirääkimiste laua taha töö tasustamise ja tööaja korra üle läbi rääkima. Meie eesmärk ei ole vastanduda ja teist poolt ähvardada, pigem leida lahendusi,
Käesolevaga kutsume Teid meiega ühinema. Suurem ametiühingu liikmete arv annab võimaluse esindada enamuse huve. Kui suudame esindada enamust on lootus, et läbirääkimistel tekib dialoog, mille käigus saavad rahuldatud mõlema poole huvid.

Andreas.R
Postitusi: 536
Liitunud: 17:26, 09 01 2008
Asukoht: Alates 01.03.08 endine Viljandi KK, hetkel Türi PK
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Andreas.R » 00:13, 02 10 2009

Lisan siia veel ühe meie soove toetava avalduse - I. Teder esines täna n.ö. "vanainimeste raadios" kus oli teemaks tema aruanne mille ta oli just esitanud Riigikogule. Kes kõike ei viitsi kuulata kruttige lõpu poole, 39:47 Oluline koht on küll ajakirjaniku poolt "peale räägitud" aga siiski arusaadav ja üldises plaanis mõistetav! http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1217471
Abiteenistuja

pook
Postitusi: 48
Liitunud: 15:00, 09 02 2006
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas pook » 18:07, 04 10 2009

Ametiühinguga liitus KIHNU PK täies koosseisus!

Karilaid
Postitusi: 81
Liitunud: 09:38, 28 06 2007
Asukoht: Tallinn Lilleküla
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Karilaid » 10:00, 05 10 2009

ruudolf06 kirjutas:karilaid.seda vastutuse küsimust küsisid sa minu mäletamist mööda ka pihli käest ja vastus oli lakooniline-et selleks ajaks,kui vaja vastutada pole mind enam ametis.et see jah üks mõtetu küsimus.ja teisalt pole ükski minister sellepärast ametist tagasi astunud,et on oma alas mingi jamaga hakkama saand.
Ruudolf! Tegemist ei ole kindlasti mitte mõtetu küsimusega. See, et me lepime lakooniliste vastustega, vot see on mõtetu! Sääraste mõtteavaldustega Sa just kaugele ei jõua oma soovides elu paremaks muuta.
Karilaid
___________
Roger. Out...

Doktor
Postitusi: 1305
Liitunud: 14:24, 11 01 2006
Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Doktor » 21:41, 05 10 2009

Karilaid kirjutas:
ruudolf06 kirjutas:karilaid.seda vastutuse küsimust küsisid sa minu mäletamist mööda ka pihli käest ja vastus oli lakooniline-et selleks ajaks,kui vaja vastutada pole mind enam ametis.et see jah üks mõtetu küsimus.ja teisalt pole ükski minister sellepärast ametist tagasi astunud,et on oma alas mingi jamaga hakkama saand.
Ruudolf! Tegemist ei ole kindlasti mitte mõtetu küsimusega. See, et me lepime lakooniliste vastustega, vot see on mõtetu! Sääraste mõtteavaldustega Sa just kaugele ei jõua oma soovides elu paremaks muuta.
Poliitilist vastutust Eestis ei eksisteeri. Seda lihtsalt ei ole. Võtame näiteks Kristiina Ojulandi, kes juhtis joobes autot ja on siiani poliittibi. Joobes on autot juhtinud ka Indrek Tarand ja kes kõik. Jüri Pihl ei saa poliitikas hakkama, seda kas või tema väga piiratud verbaalsete oskuste tõttu. Ei ole mõtet oodata temalt arusaamist, et ta milleski eksis.

Pomerantsist. Pomerants on erialalt geoloog ehkki oma erialal ei ole ta vähemalt cv andmetel 1995. a töötanud. Ta on olnud sotsiaalminister, millega geoloogial on muidugi sama palju ühist kui lehmal ja lennuõnnetusel. Ka temalt ei maksa oodata arusaamist millegi õigesti või valesti tegemisest. Ta ei saa ei piirivalvest, tuletõrjest, politseist ja migratsioonist midagi aru. Viimast sõltumata sellest, kas ta ise tunnistab oma teadmiste puudujääke või mitte. Üldiselt on iga inimene võimeline ca 3...4 kuu jooksul otseselt tööga seonduva selgeks õppima. Tekib arusaamine igapäevasest asjaajamisest jne. See aga ei tähenda, et ta saab midagi aru valdkondadest millega ta tegeleb. Lõpetuseks paar sõbralikku ettepanekut.
Taastage 24/72. Ärge taganenege sellest nõudest. Kõik muu tuleb tagantjärgi. 24/72 on märgilise tähendusega. Kui aü paneb õlad kokku ja selle läbi surub on muu delo tehniki.
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.

Doktor
Postitusi: 1305
Liitunud: 14:24, 11 01 2006
Asukoht: Kuni Nov ' 07 Tartu Keskkomando
Kontakt:

Re: Ametiühing

Postitus Postitas Doktor » 21:42, 05 10 2009

Hetkel kui 24/72 taastatakse on kaameli selgroog murtud. Vajutage kõvasti, lookas on see niigi.
Olukord on pisut keerulisem kui esialgu tundub.

Vasta

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist